Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Eerst en vooral dienen wij u te danken voor de getoonde interesse in onze activiteiten en een lidmaatschap bij het NCDAB vzw.

Hierna wat meer info over welke aanvaardingsvoorwaarden en mogelijkheden er zijn voor uw lidmaatschap bij het NCDAB vzw.

 

 

 

 

MOGELIJKE STATUTEN :

Er zijn de volgende mogelijke statuten:

1. Gerechtelijk lidmaatschap                        Effectief lidmaatschap

                                                                (ir.) Architecten die gerechtelijke en eventueel privé-

                                                                expertises uitvoeren

 

2. Stagiair gerechtelijk lidmaatschap            Effectief lidmaatschap

                                                               (ir.) Architecten die stage lopen bij Gerechtelijk Experts

                                                               Maximale duur van dit statuut: 5 jaar

 

3. Privé lidmaatschap                                  Effectief lidmaatschap

                                                                (ir.) Architecten die enkel privé-expertises uitvoeren

 

4. Gecoöpteerd Gerechtelijk lidmaatschap     Bij gecoöpteerde leden worden toegelaten de kandidaten die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld voor Gerechtelijk, Privé of stagiair lidmaatschap (1, 2 of 3), maar die minimum 5 jaar gerechtsexpertise ervaring hebben, een cursus, georganiseerd door de vzw, hebben gevolgd en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

                                                       

                                                                 Ondermeer:

                                                 

  1. Architecten en ingenieurs die niet ingeschreven zijn op één der tabellen van de Orde van Architecten;
  2. Ingenieurs in de Burgerlijke of Industriële Bouwkunde,
  3. Ingenieurs in de technieken die aanverwant zijn met bouwkunde
  4. Deskundigen die gespecialiseerd zijn in de bouwkunde en aanverwante technieken

 

5. Corresponderend lidmaatschap                Als corresponderende leden worden toegelaten alle                                                                 personen die door hun beroepswijzingen verwant zijn met                                                                 de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen                                                                 deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.

 

6. Sympathiserend lidmaatschap                 Als sympathiserende leden worden toegelaten alle                                                                advocaten die door hun beroepswijzingen verwant zijn met                                                               de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen                                                               deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.

VOORDELEN :

Leden betalen 70,00 € bijdrage (+ BTW) per bijgewoonde activiteit (niet leden betalen 130,00 € !) en kunnen per jaar 1 exclusief rondetafelgesprek gratis bijwonen. Tevens ontvangt u om de 2 jaar het jaarboek waarin u ook bent opgenomen, en dat eveneens verdeeld wordt over de rechtbanken.


Waarom lid worden van het

Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw):

*  NCDAB vzw vertegenwoordigt haar leden bij de Hoven en Rechtbanken door het opstellen en verspreiden van een jaarboek waarin zijn leden “Gerechtelijke Deskundige” vermeld staan en aanbevolen.

*  Waarborgen tot naleving van de deontologische regels van zijn leden (belangrijk voor de Rechtbank).

*  Op peil houden en/of bijscholen van de technische en juridische kennis van haar leden.

*  Meewerken aan de ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving en het bijsturen van de gebruiken;

*  Particulieren, ondernemingen en instituten informeren over de gang van zaken ingeval zij een beroep (willen) doen op deskundigen architecten.

*  Belangrijke korting voor haar leden bij het inrichten van zijn activiteit. Volledige lijst activiteiten kan u terugvinden op deze website www.NCDAB.be !

*  Permanent secretariaat dat ter beschikking staat van zijn leden.

Indien u twijfels hebt over welk lidmaatschap het best bij u past, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen! Wij helpen u graag verder.


HOE LID WORDEN ?

Bijgevoegd het inschrijvingsformulier (bijlage A) en de lijst van documenten, die nodig zijn om uw aanvraag te vervolledigen (bijlage B). Te mailen naar info@ncdab.be

Uw aanvraag zal worden behandeld door de aanvaardingscommissie op voorwaarde dat uw dossier volledig is (zie aanstiplijst Bijlage A en B).

De datum dat de volgende aanvaardingscommissie zal doorgaan ligt nog niet vast, deze wordt bepaald aan de hand van de binnenkomende dossiers. We zullen u echter hierover op de hoogte houden. U zal tevens uitgenodigd worden op deze aanvaardingscommissie (geschatte duur ± 20 minuten) voor een interview over uw dossiers en praktijkervaring.

 

Lidgelden:

1. Gerechtelijk lidmaatschap                        314,20 €

2. Stagiair gerechtelijk lidmaatschap             228,25 €

3. Privé lidmaatschap                                  269,57 €

4. Gecoöpteerd Gerechtelijk lidmaatschap     352,22 €

5. Corresponderend lidmaatschap                186,10 €

6. Sympathiserend lidmaatschap                  100,00 €

 

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW. De factuur volgt na betaling.

Storting dient vooraf te gebeuren op rekening nr. 001-3294636-10 van het “NCDAB vzw”, steeds met vermelding van lidgeld jaar, categorie en naam. (IBAN: BE41 0013 2946 3610 - BIC: GEBABEBB)

Na aanvaarding door de Raad van Bestuur, op eventueel advies van de aanvaardingscommissie, zal deze beslissing per brief worden medegedeeld en zal u dan ook aldus opgenomen worden in het eerstvolgende jaarboek.


BELANGRIJK:

Gelieve al de gevraagde documenten door te mailen naar info@ncdab.be, zodat deze elektronisch kunnen verspreid worden onder de Aanvaardingscommissie.

Betalingen: steeds volledige naam en onderwerp vermelden!

 

Met de meeste hoogachting,

 

VANHULLE Kathy                                                                   VANDER LAENEN Willy

Secretaris NCDAB vzw                                                             Voorzitter NCDAB vzw

 

 

BIJLAGE A

 

Nederlandstalig College Van Deskundigen Architecten van België vzw

 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OF WIJZIGING VAN STATUUT

 

¨ Privé Deskundige          ¨ Gerechtelijk                  ¨ Gecoöpteerd Gerechtelijk

¨ Correspondent             ¨ Sympathisant (advoc.)  ¨ Stagiair Gerechtelijk

 

Naam:                   ................................................................................................................

Voornaam:            ................................................................................................................

Nationaliteit:          ................................................................................................................

 

Kantooradres:       ................................................................................................................

                            ........................................ = facturatieadres (schrappen indien niet van toepassing)

Telefoon:              ........................................................ Fax:...........................................................

 

Privé-adres:          ................................................................................................................

                            ........................................ = facturatieadres (schrappen indien niet van toepassing)

Telefoon:              ........................................................ Fax:.................................................

Gsm:                    ............................................ Email-adres:................................................

Gerechtelijk Arrondissement:                             ................................................................................................................

Provincie:             ........................................................ BTW-nr.: BE …................................

Diplomajaar:          ........................................................ Inschrijving Orde:.............................

Bijkomende diploma’s:...........................................................................................................

                            ................................................................................................................

Geboortejaar:        ................................................................................................................

Opstellen verslag:

1ste taal: ………………………2de taal: ……………………3de taal: ........................................

 

Specialiteiten:              (volgens belang – vermeld onder “s1” – “s4” in het jaarboek)

                                  (maximum 4 specialiteiten aanduiden + eventueel 1 andere specialiteit)

- Bouwschade:.........................................................................................................................

- Schattingen (immo, huurvoorwaarden, enz.):....................................................................................................................................

- Mandeligheden:.....................................................................................................................

- Ongelukken (verzekeringen, brand, water, enz.):....................................................................................................................................

- Bemiddeling (arbitrage):............................................................................................................................

- Onteigening:.........................................................................................................................

- Bevindingstaten (huurschade, e.a.):.....................................................................................................................................

- Andere specialiteit (vermeld onder “s5):......................................................................................................................................

 

Als specialiteit wordt aangenomen dat betrokkene hierin uitgebreide expertise bezit.

Ondergetekende verklaart dat alle hoger vermelde gegevens juist zijn.

Datum:

 

BIJLAGE B

 

Nederlandstalig College Van Deskundigen Architecten van België vzw

 

BIJ UW AANVRAAG TOT INSCHRIJVING TE LEVEREN DOCUMENTEN

(Niet van toepassing voor corresponderende of sympathiserende lidmaatschap.)

 

Naam:                 ................................................................................................................

Voornaam:         ................................................................................................................

 

¨                     Bewijs van goed zedelijk gedrag;

 

¨                     Attest van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van uw Provincie, dat staaft dat u geen schorsingen of schrappingen hebt opgelopen en dat u het beroep uitoefent en/of min. 5 jaar op de tabellen vermeld staat als effectief lid; (niet voor gecoöpteerd lidm.)

 

¨                     Bij aanvraag van Privé: 2 verslagen van privé-opdrachten bijvoegen;

                       

¨                     Bij aanvraag van Gerechtelijk: bij te voegen          verslagen:

-        2 gerechtelijke expertises, die uzelf uitgevoerd hebt;

of

-        4 gerechtelijke expertises, die u volledig gevolgd hebt, alsook een memo van de stagemeester

of

-        1 gerechtelijke expertise van uzelf en 2 expertises die u volledig gevolgd hebt alsook een memo van de stagemeester voor die 2 laatste expertises;

 

¨       Bij aanvraag van Gecoöpteerd: bij te voegen verslagen:

-        2 gerechtelijke expertises, die uzelf uitgevoerd hebt

-        Bewijs van minimum 5 jaar gerechtsexpertise-ervaring

 

¨                     Voor nieuwe leden, niet eerder ingeschreven bij het NCDAB vzw: Bewijs                            

                            van storting van € 50,00 + 21% BTW = € 60,50 voor inschrijving- en    

                            administratiekosten op het rekeningnummer: 001-3294636-10 van het

                            “NCDAB vzw” (IBAN: BE41 0013 2946 3610 - BIC: GEBABEBB)

 

¨                     Recente pasfoto;

 

¨                     Eventueel certificaat van opleidingscursus (regelmatig door het NCDAB vzw ingericht);

 

¨                     Ik bevestig op mijn erewoord dat ik het beroep van architect uitoefen; (niet voor gecoöpteerd lidm.)

 

Ondergetekende verklaart dat alle hoger vermelde gegevens juist zijn.

 

Datum: