Welkom op onze website

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België organiseert binnen het beroep van architect opleidingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek.

Tot haar opdracht behoren ondermeer:

  1. Vertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van haar leden bij de Hoven en Rechtbanken. Het opstellen van een jaarboek, en medewerking aan een nationaal register van deskundigen.
  2. Kwalificatie: Het waarborgen van gekwalificeerde deskundigen die de deonthologische regels kennen en naleven.
  3. Nascholing: Het op peil houden en/of bijscholen van de technische en juridische kennis van haar leden, met algemeen aanvaard puntensysteem.
  4. Medewerking: meewerken aan de ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving en het bijsturen van de gebruiken.
  5. Informatie: het informeren van particulieren, ondernemingen en instituten over de mogelijkheden zich te beroepen op deskundigen.
  6. Nationaal overleg: Enerzijds is er de samenwerking met onze Franstalige collega's van het CEAB, waarbij regelmatig wordt overlegd over de nationale materies en gemeenschappelijke posten als jaarboek, lidgelden, e.d.m.

Anderzijds zijn wij lid van FEBEX, de algemene koepel der deskundigen-verenigingen, nl. De Federatie van Belgische Experten-verenigingen.