Activiteiten van het NCDAB vzw

Het NCDAB vzw heeft als belangrijkste doel bij alle Hoven en Rechtbanken van België de aanstelling van haar leden, die speciaal zijn opgeleid tot gerechtsdeskundige te bewerkstelligen. Dit doel is ruim bereikt. Na twintig jaar kan gerust worden gesteld dat praktisch alle rechtbanken (Eerste Aanleg, Handel, Hof van Beroep, Correctionele Rechtbank) bijna systematisch een deskundige architect aanstellen voor de problemen in verband met bouwpathologie. Het feit dat de deskundigen architecten verplicht worden zich permanent bij te scholen en onderworpen zijn aan de deontologie van de Orde en aan haar autoriteit, vormt voor de advocaten en voor het geheel van de magistratuur een aanzienlijke waarborg voor een perfecte beroepsethiek en competentie.

Het NCDAB vzw verzorgt via regelmatige vormingscursussen voor haar leden, zowel op het vlak van de gerechtsprocedures als op dat van diverse deskundigenonderzoeken.

Het NCDAB vzw organiseert ieder jaar verscheidene rondetafelgesprekken en/of bijscholingsdagen om haar leden op de hoogte te houden van de evolutie in de wetgeving, de regels van de kunst en de nieuwe technieken. Geïnspireerd door het systeem van de advocaten, is sinds 2004 een puntensysteem voor de permanente vorming in voege getreden. Zo werd een aanzet gegeven tot het optrekken van het kwaliteitspeil van de leden.

Het NCDAB vzw organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten die open staan voor alle architecten, zelfs voor advocaten en magistraten.

Het NCDAB is stichtend lid van het Collège International des Experts Architectes (CIEA), dat nu een vijftiental landen uit de hele wereld groepeert. Het NCDAB heeft er gedurende 3 jaren het voorzitterschap waargenomen en verscheidene van haar leden bekleden er sleutelposten.

Het NCDAB is stichtend lid van FEBEX, het beroepsorgaan dat de meeste deskundigenverenigingen uit diverse beroepen in België groepeert. Haar doel is het bevorderen van het beroepsoverleg binnen het deskundigenberoep en bij de hervorming van het gerechtelijk wetboek in het bijzonder.

Het NCDAB is de eerste groepering die, na zelf voor de opleiding te hebben ingestaan, voor meerdere van haar leden een certificering (ISO 9001) heeft behaald. De uitbreiding van het certificaat naar de persoonlijke bekwaamheid is in voorbereiding.

Het NCDAB neemt actief deel aan de voorbereidingen van de wijzigingen van de Gerechtelijk Wetboek. Het werd als voorbeeld aangehaald door de Hoge Raad voor Justitie voor haar contacten met de verscheidene Balies en voor de overeenkomsten die met hen werden afgesloten (zie jaarboek), onder meer voor de organisatie van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, de pro deo tussenkomsten van de deskundige en de opdrachten voor een “eerste advies”. Zij poogt zich – ten voordele van het beroep – goed te positioneren bij de opstelling van een officiële lijst van gerechtelijke deskundigen.

Het NCDAB heeft met de verzekeringsmaatschappij AR-CO een groepsverzekeringscontract uitgewerkt dat haar leden het voorrecht laat genieten een gemeenschappelijke polis BA-expertise te onderschrijven d.m.v. een forfaitaire premie.

Talrijke advocaten zijn sympathiserend lid van het NCDAB omwille van de interesse die zij voor haar activiteiten betonen.