Bondig historisch overzicht

In 1963 werd de Orde van Architecten opgericht.

Het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België (NCDAB) werd op initiatief van de Nationale Raad van de Orde van Architecten (NROA) opgericht in 1982. Op 14 januari 1983 vond de installatievergadering van het NCDAB effectief plaats, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de NROA, de Magistratuur en de Balie van Brussel, in de Gotische zaal van het Brusselse Stadhuis.

Op verzoek van de NROA stelde het NCDAB een organisatiereglement op, de voorloper van de statuten. De statuten werden destijds door de Nationale Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd op 24 september 1982.

Het NCDAB voorzag toen zelfs een Koninklijk Besluit waarbij de oprichting van het College binnen de Orde van Architecten werd bekrachtigd.

Op vraag van de NROA heeft het NCDAB een deontologie opgesteld welke eigen is aan de uitoefening van de expertise. Deze deontologie werd in 2003 erkend door de NROA.

Het NCDAB heeft een vzw “Architectuur en Expertise” opgericht om de diverse opleidingsactiviteiten te kunnen opzetten voor haar leden en informatiesessies in te richten naar de architecten in het algemeen. De statuten van deze vzw werden vooraf door de NROA goedgekeurd.

In het kader van de splitsing van de Orde Van Architecten in 2005, werd ook in de schoot van het Nationaal College beslist om de splitsing verder uit te werken. Dit gebeurde gedurende het hele jaar 2006.

Op de Algemene Vergadering van 15 december 2006, werd de NCDAB in zijn oorspronkelijke vorm opgeheven. In de plaats kwamen er vanaf 1 januari 2007 een autonoom NCDAB vzw (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw) en het CEAB asbl (Collège des Experts Architectes de Belgique asbl).

Tevens werd besloten om een Nationaal Overlegcomité in het leven te roepen dat de nationale materies zou bespreken en adviseren aan de diverse vzw’s. Dit overlegcomité komt in principe drie maal per jaar samen en wordt afwisselend voorgezeten door één van de vzw’s gedurende 4 jaar.