De Statuten van het NCDAB vzw.
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 22 januari 2010.

 

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - NAAM

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam “ VZW Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België” (afgekort VZW “NCDAB”).

 

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd te Bedrijvencentrum Zaventem, Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

 

ARTIKEL 3 - DOEL

De vereniging heeft met name tot doel :

 • de architecten-deskundigen en de andere aangesloten deskundigen de mogelijkheid te bieden om de middelen tot vorming, vervolmaking en bijscholing van hun technische en juridische kennis, nodig voor de uitoefening van hun opdrachten, te organiseren en in stand te houden;
 • de uitoefening en het volbrengen van de opdrachten van de architecten-deskundigen en de andere aangesloten deskundigen te vergemakkelijken door het meedelen van alle nuttige inlichtingen;
 • de Orde van Architecten en erkende beroepsverenigingen, belast met de morele en de materiële belangen van hun leden, raad te geven;
 • alle architecten-deskundigen en de andere aangesloten deskundigen te informeren over de lessen die gehaald werden uit de opdrachten van deskundigen, die aan de architecten-deskundigen en de andere aangesloten deskundigen werden toevertrouwd;
 • het organiseren van alle soorten van activiteiten, ten gunste van de architecten-deskundigen en de andere aangesloten deskundigen;
 • het informeren van het grote publiek over de voorschriften en de modaliteiten van het deskundigenonderzoek;
 • het instandhouden van de strikte en nauwgezette inachtneming tussen de leden van de hierboven vermelde VZW’s van de regels van deze tak van hun beroep, zoals deze met betrekking tot hun aanstellingen en hun opdrachten als deskundige;
 • het vertegenwoordigen van de leden bij de regionale en lokale autoriteiten;
 • het beheren van de ledenlijsten.

Zij kan alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben;

Zij kan meer bepaald haar medewerking verlenen en zich interesseren voor elke activiteit gelijk aan haar doel.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

ARTIKEL 4 - DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: VERHOUDING TOT HET NATIONAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN ARCHITECTEN VAN BELGIË EN VZW “ARCHITECTURE & EXPERTISE”

ARTIKEL 5 – GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

Teneinde bepaalde kwesties van gemeenschappelijk belang te regelen, plegen VZW “NCDAB” en VZW “Architecture & Expertise” overleg in de schoot van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, waar zij beslissingen nemen aangaande de volgende materies:

 • het vertegenwoordigen van de leden van de hierboven vermelde VZW’s bij de verschillende Belgische rechtsmachten en administratieve gezagsorganen;
 • het openen en in stand houden van dialoog met het Ministerie van Justitie, de magistraten en de juristen, hetgeen nodig is voor de beste samenwerking van de deskundige architect in de rechtsbedeling in België;
 • het vertegenwoordigen van de leden van de hierboven vermelde VZW’s in de schoot van de Nationale Raad van de Orde van Architecten (NROA), het Internationaal College van Deskundigen-Architecten (ICDA), de Federatie van Belgische Expertenverenigingen (FEBEX), enz. en het behartigen van de contacten met deze verenigingen; Indien, omwille van om het even welke reden, de Nationale Raad van de Orde van Architecten zou verdwijnen, dan zullen de hierboven vermelde VZW’s hun eigen leden vertegenwoordigen binnen de regionale Raden;
 • het behartigen van de contacten en de commerciële operaties met de uitgevers, met verzekeringsmaatschappijen, enz.
 • het regelmatig publiceren en verspreiden van de ledenlijsten van de hierboven vermelde VZW’s waarbij iedere VZW zijn eigen uitgifte verzorgt en vrij bepaalt waar deze wordt gedrukt;
 • het harmoniseren van de door de leden van de hierboven vermelde VZW’s te betalen lidmaatschapsvergoeding;
 • het instandhouden van de strikte en nauwgezette inachtneming tussen de leden van de hierboven vermelde VZW’s van de regels van deze tak van hun beroep, zoals deze met betrekking tot hun aanstellingen en hun opdrachten als deskundige;
 • het eventueel aanduiden van de juridische raadgever van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België;
 • het creëren van een eigen beperkte website op het Internet voor het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, dewelke enkel essentiële informatie over het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België bevat, alsook een link naar de websites van de hierboven vermelde VZW’s;

VZW “NCDAB” en VZW “Architecture & Expertise” zullen overleg kunnen plegen en gezamenlijke beslissingen kunnen nemen betreffende andere, niet in deze lijst opgenomen onderwerpen en dit op basis van een beslissing genomen door hun algemene vergadering.

 

ARTIKEL 6 – LIDMAATSCHAP NATIONAAL COLLEGE

Het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België bestaat uit leden met beslissingsbevoegdheid en uit toetredende leden.

Er zijn zes leden met beslissingsbevoegdheid: de Voorzitter van elk van de VZW’s, twee personen te kiezen tussen de Vice-Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris van VZW “NCDAB” en twee personen te kiezen tussen de Vice-Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris van VZW “Architecture & Expertise”.

Enkel de leden van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België met beslissingsbevoegdheid worden individueel per brief of per mail opgeroepen tot de vergaderingen van de nationale Commissie. Zij zijn de enigen met stemrecht in de nationale Commissie.

Alle leden van VZW “NCDAB” en van VZW “Architecture & Expertise”, met uitzondering van de leden van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België met beslissingsbevoegdheid, zijn toetredende leden.

De toetredende leden en de eventuele juridische raadgever van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, alsook de juridische raadgevers van VZW “NCDAB” en VZW “Architecture & Expertise” kunnen de vergaderingen van de nationale Commissie bijwonen als toehoorders. Het is hen toegelaten deel te nemen aan de debatten zonder dat zij daarbij over een stemrecht beschikken.

De nationale Commissie wordt alternerend voorgezeten door de Voorzitter van VZW “NCDAB” en door de Voorzitter van VZW “Architecture & Expertise”. Het mandaat van de Voorzitter heeft een duurtijd van vier jaar. Het eerste voorzitterschap van de nationale Commissie komt toe aan de Voorzitter van VZW “NCDAB” dewelke zijn functie zal aanvatten op 1 januari 2007.

 

ARTIKEL 7 – BESLISSING NATIONAAL COLLEGE

VZW “NCDAB” en VZW “Architecture & Expertise” plegen, in de schoot van de nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, overleg en nemen er alle gemeenschappelijke beslissingen over de in artikel 2 van de onderhavige statuten voorziene onderwerpen.

Deze gemeenschappelijke beslissingen worden daarop, binnen de 15 dagen, overgemaakt aan de twee VZW’s.

De twee VZW’s zullen enkel verbonden zijn door deze gemeenschappelijke beslissingen genomen in de schoot van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België na goedkeuring van deze beslissingen door hun respectievelijke raad van bestuur.

Deze goedkeuring dient ten spoedigste te worden gegeven en te worden overgemaakt aan de Nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België en dit uiterlijk twee maanden na de overmaking van de beslissing.

Ook in geval van niet-goedkeuring zullen de VZW’s erop toezien dat de Nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten wordt verwittigd binnen de hierboven genoemde termijn.

Indien een of beide VZW’s in gebreke blijven de beslissing tot goedkeuring of niet-goedkeuring van de beslissing genomen in de schoot van de Nationale Commissie van het NCDAB, binnen de hierboven genoemde termijn, over te maken aan de Nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, wordt de beslissing genomen in de schoot van de Nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België beschouwd als niet goedgekeurd.

 

TITEL III: LEDEN

ARTIKEL 8 – LIDMAATSCHAP NCDAB VZW

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste acht bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve leden, emeritusleden, stagedoende leden, gecoöpteerde leden, ereleden, corresponderende en sympathiserende leden tellen.

1. Als effectieve leden worden toegelaten de kandidaten, die sedert minstens vijf jaar ingeschreven zijn op één der tabellen van de Orde van Architecten, de stagejaren niet begrepen, die de vormingsseminaries , georganiseerd door de vzw, hebben gevolgd en het bewijs van een erkende bekwaamheid van een architect expert, privé of gerechtelijk, kunnen voorleggen en die de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten

2. Als stagedoende leden worden toegelaten de kandidaten die niet beantwoorden aan de onder 1 vermelde voorwaarden, op voorwaarde dat zij er zich toe verbinden de vormingsseminaries te volgen gedurende de jaren volgend op hun aanvaarding of op voorwaarde het bewijs te leveren van een specifieke en gelijkwaardige vorming erkend door de vzw. Daarnaast moeten zij de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

De stagedoende leden kunnen dit statuut van stagedoende leden slechts behouden voor een periode van maximaal vijf jaar. Elk stagedoend lid dat, bij het verstrijken van deze periode, niet zou zijn toegelaten als effectief lid, zal worden beschouwd als ontslagnemend.

3. Als gecoöpteerde leden worden toegelaten de kandidaten die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld onder 1 of 2, maar die minimum 5 jaar gerechtsexpertise (aangeduid door de rechtbank) ervaring hebben, een cursus, georganiseerd door de vzw, hebben gevolgd, geen sanctie hebben opgelopen door de Orde van Architecten en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

Meer in het bijzonder kunnen, onder meer, als gecoöpteerde leden worden beschouwd:

a. Architecten en ingenieurs die niet ingeschreven zijn op één der tabellen van de Orde van Architecten;

b. Ingenieurs in de Burgerlijke of Industriële Bouwkunde,

c. Ingenieurs in de technieken die aanverwant zijn met bouwkunde

d. Deskundigen die gespecialiseerd zijn in de bouwkunde en aanverwante technieken

4. Als ereleden worden toegelaten de effectieve leden die ophouden met hun activiteiten als deskundige en die worden erkend voor de handelingen die zij hebben gesteld in het belang van de vzw.

5. Als corresponderende leden worden toegelaten alle personen die door hun beroepsactiviteiten verwant zijn met de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

6. Als sympathiserende leden worden toegelaten alle personen die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

7. Als emeritusleden worden beschouwd, de effectieve leden die, en minstens 25 jaar geldig zijn ingeschreven geweest op de tabel van de Orde van Architecten, en minstens 10 jaar ononderbroken effectief lid geweest zijn van het NCDAB en die de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

De effectieve leden, emeritusleden, gecoöpteerde leden en de stagedoende leden beloven de deontologie in acht te nemen van het beroep en meer bepaald die welke door de vzw werd opgesteld in verband met het deskundigenonderzoek.

 

ARTIKEL 9 –STATUUT VAN DE LEDEN

De volheid van het lidmaatschap komt uitsluitend toe aan de effectieve leden, emeritusleden en aan de stagedoende leden.

De effectieve leden, emeritusleden en de stagedoende leden zijn diegenen wiens namen zijn vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden, emeritusleden en op de stagedoende leden toepasselijk.

De gecoöpteerde leden, ereleden, corresponderende en de sympathiserende leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de ereleden, de gecoöpteerde leden, corresponderende en van de sympathiserende leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Van elk lid, zowel effectief lid als stagedoend lid, erelid, gecoöpteerd lid, corresponderend lid, sympathiserend lid of emerituslid, wordt verwacht dat actief wordt deelgenomen aan de organisatie van de vereniging.

 

ARTIKEL 10 – KANDIDAATSTELLING LIDMAATSCHAP

Elkeen, die lid wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de raad van bestuur. De kandidatuur wordt daarop door de raad van bestuur voorgelegd aan de aanvaardingscommissie.

De aanvaardingscommissie onderzoekt de kandidatuur op haar eerstvolgende vergadering en geeft daarover een advies. Dit advies is raadgevend. Dit advies wordt bij gewone brief ter kennis gebracht van de kandidaat en van de raad van bestuur.

Over de toelating van een nieuw lid wordt beslist door de raad van bestuur bij meerderheid van drie vierden van de bestuurders, waarbij de meerderheid van de bestuurders aanwezig moet zijn.

Bij weigering kan de niet-toegelaten kandidaat bij de nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België een beroep indienen tegen deze weigeringsbeslissing en dit op de wijze zoals bepaald in het intern reglement. De raad van bestuur moet de beslissing van de nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België naleven.

De niet-toegelaten kandidaat kan zich slechts heraanbieden na verloop van één jaar te rekenen vanaf de datum van de weigeringsbeslissing van de Raad van Bestuur.

 

ARTIKEL 11 – CATEGORIEEN LEDEN

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere categorieën onder de leden creëren. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL 12 – FINANCIELE BIJDRAGEN

De effectieve leden, emeritusleden, de gecoöpteerde leden, de stagedoende leden, de corresponderende leden en de sympathiserende leden betalen een identieke, jaarlijkse bijdrage per categorie, waarvan het bedrag wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Het maximale bedrag van deze heffing bedraagt 5000 euro. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

De ereleden worden vrijgesteld van de betaling van deze jaarlijkse bijdrage.

 

ARTIKEL 13 – UITTREDING LEDEN

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslagnemend lid is niet vrijgesteld van de betaling van de bijdrage, verschuldigd voor het jaar waarin hij uit de vereniging treedt.

Kan worden geacht ontslagnemend te zijn, het toetredend lid, stagedoend lid, emerituslid of sympathiserend lid dat in gebreke blijft de bijdrage te betalen gedurende een termijn van meer dan een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende zending die hem ter herinnering van de betaling van de bijdrage werd verstuurd.

Tot aan de beslissing van de algemene vergadering, kan de raad van bestuur de leden schorsen die zich schuldig gemaakt hebben aan een grove inbreuk op de statuten of op de eer- en welvoeglijkheidsregels, evenals de leden die geschrapt zijn van de tabel van de Orde van Architecten of van de lijst van stagiaires.

De tuchtsancties van schorsing en schrapping, uitgesproken door de Orde van Architecten, brengen voor het lid ipso facto ontslag mee.

 

ARTIKEL 14 – GEEN DEELNAME IN HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 15 – AANTAL LEDEN

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste acht effectieve of emeritus leden en maximum 12 effectieve of emeritus leden. Indien de algemene vergadering slechts acht leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts vier personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 16 - DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders worden benoemd voor een duur van vier jaar.

Het mandaat van de bestuurders mag onbeperkt worden vernieuwd op voorwaarde dat hun functie binnen de raad van bestuur verandert.

Indien daarentegen de bestuurder dezelfde functie binnen de raad van bestuur behoudt, kan het mandaat van deze bestuurder slecht een enkele keer worden vernieuwd. Van deze beperking kan slechts door de algemene vergadering en ten uitzonderlijken titel worden afgeweken.

 

ARTIKEL 17 - WIJZE VAN BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

Als bestuurders kunnen worden aangeduid de leden van de vzw. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, doch de kosten die worden gemaakt in de uitoefening van het mandaat mogen worden terugbetaald. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 18 - AMBTSBEËINDIGING EN AFZETTING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

 

ARTIKEL 20 – BIJEENROEPING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

ARTIKEL 21 - NOTULEN

Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register of bijgehouden in een vrij te bepalen klassement. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

 

ARTIKEL 22 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

 

ARTIKEL 23 – JURIDISCH ASSESSOR

De raad van bestuur kan een juridische raadgever aanstellen. Deze juridische raadgever mag aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en deelnemen aan de debatten.

 

ARTIKEL 24 - MACHTIGINGEN

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

ARTIKEL 25 - BUREAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn bestuurders een bureau, bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

Hun benoeming gebeurt eenmalig om de vier jaar door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De voorzitter, die de bevoegheid heeft de vereniging te vertegenwoordigen en in naam van de vzw diens handtekening te plaatsen, vertegenwoordigt de vzw bij alle burgerrechteljike en administratieve handelingen en, indien het geval, in rechte. Hij roept de algemene vergaderingen bijeen en de vergaderingen van de raad van bestuur.

De secretaris is belast met het bijhouden of laten bijhouden van alles wat de correspondentie en de archieven aanbelangt en het opstellen of laten opstellen van de processen-verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. Hij houdt het register bij van de leden, zoals voorzien in de wet, en verzekert de naleving van de voorgeschreven formaliteiten.

De penningmeester is belast met het bijhouden of het laten bijhouden van de boekhouding van de vzw. Hij ontvangt of laat ontvangen de inkomsten, hij voert elke betaling uit of laat deze uitvoeren en bewaart de bewijsstukken of laat de bewijsstukken bewaren. Hij neemt alle nodige maatregelen teneinde de ontvangsten te verzekeren. Hij stelt de boekhouding en de begroting van de vzw, alsook haar financiële situatie voor aan en laat deze goedkeuren door de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 26 – AMBTSBEEINDIGING – VERHINDERING - LID VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De ambtsbeëindiging van de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

Wanneer binnen de Raad van Bestuur geen overeenkomst/akkoord bestaat over de samenstelling van het bureau, is volgend artikel van toepassing:

Bij ambtsbeëindiging van de voorzitter, neemt de vice-voorzitter automatisch alle taken van de voorzitter waar tot aan de volgende verkiezingen van de raad van bestuur. Indien de vice-voorzitter om een of andere reden verhinderd is of weigert deze taken op zich te nemen, worden deze taken waargenomen door de secretaris tot aan de volgende verkiezingen van de raad van bestuur. Indien de secretaris om een of andere reden verhinderd is of weigert deze taken op zich te nemen, worden deze taken waargenomen door de penningmeester tot aan de volgende verkiezingen van de raad van bestuur.

Bij ambtsbeëindiging van de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester worden hun respectievelijke taken tot aan de volgende verkiezingen van de raad van bestuur toevertrouwd aan een ander lid van het bureau van de raad van bestuur, zoals aangeduid door de voorzitter of zijn vervanger.

Ieder lid van het bureau van de raad van bestuur behoudt de taken verbonden aan zijn oorspronkelijke functie indien hij de taken van een ander lid van het bureau van de raad van bestuur overneemt.

Bovenvermelde rangorde wordt eveneens toegepast indien de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester op korte of op lange termijn verhinderd zijn hun ambt waar te nemen. Deze verhindering kan onder meer het gevolg zijn van ziekte, vakantie, toeval of eender welke andere vreemde oorzaak. Zodra deze verhindering ophoudt te bestaan, herneemt ieder lid van het bureau van de raad van bestuur zijn eigen functie.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

TITEL V: DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 27– STEMGERECHTIGDEN ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, emeritusleden en stagedoende leden, voor zover zij de bijdrage hebben betaald, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander effectief, emeritus of stagedoend lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 28 – BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de kwijting aan de bestuurders,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding en de vereffening van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de aanvaardingscommissie,
 • de uitbreiding van de gevallen waarin VZW ”NCDAB” en VZW “Architecture & Expertise” overleg kunnen plegen en gezamenlijke beslissingen kunnen nemen in de schoot van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België,
 • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

ARTIKEL 29 – GELDIGHEID BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

 

ARTIKEL 30 – DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt gehouden tussen 1 december van het lopende boekjaar en 1 maart van het daarop volgende jaar. De financiële goedkeuringen kunnen slechts gebeuren na 31 december van het lopende boekjaar.

 

ARTIKEL 31 – VRAAG OM ALGEMENE VERGADERING DOOR EFFECTIEVE LEDEN

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden, emeritusleden en de stagedoende leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

 

ARTIKEL 32 – OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden, emeritusleden en alle stagedoende leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, email, per fax of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 33 – VERMELDINGEN BIJ DE OPROEPING

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve, emeritus en stagedoende leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de effectieve, emeritus en stagedoende leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 34 - BESLUITVORMING

In gewone gevallen, behalve andersluidende bepalingen in de statuten, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

 

ARTIKEL 35 - STATUTENWIJZIGING

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien ten minste 2/3 van de effectieve leden, emeritusleden en de stagedoende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 36 – ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de onderhavige statuten vereist.

 

ARTIKEL 37 – UITSLUITING LEDEN

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de onderhavige statuten vereist.

Alvorens de uitsluiting van een lid op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, moet de raad van bestuur de aanvraag tot uitsluiting onderwerpen aan de aanvaardingscommissie teneinde een advies te verkrijgen. De aanvaardingscommissie is belast met het onderzoek omtrent deze aanvraag tot uitsluiting en met het geven van een advies over deze aanvraag tot uitsluiting. Dit advies is raadgevend. Dit advies wordt bij gewone brief ter kennis gebracht van het lid, waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, en van de raad van bestuur.

De voorzitter van de algemene vergadering, waarop zal worden gediscussieerd over de aanvraag tot uitsluiting, moet alle leden van de algemene vergadering inlichten over de inhoud van het advies van de aanvaardingscommissie alvorens de stemming omtrent dit punt van de agenda wordt gehouden.

Het lid, waarvan de uitsluiting door de raad van bestuur wordt gevraagd, moet kennis krijgen van de grieven die hem worden ten laste gelegd en dit volgens de modaliteiten van het intern reglement. Ook moet dit lid gehoord worden door de aanvaardingscommissie en de algemene vergadering.

In geval van uitsluiting kan het lid, waarover de uitsluiting werd beslist, bij de nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België een beroep instellen tegen deze beslissing tot uitsluiting en dit volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in het reglement van inwendige orde. De raad van bestuur is gebonden door de beslissing genomen door de nationale Commissie van het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België.

 

ARTIKEL 38 - NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

 

TITEL VI: AANVAARDINGSCOMMISSIE

ARTIKEL 39- SAMENSTELLING

De aanvaardingscommissie is samengesteld uit ten minste drie leden, gekozen uit de effectieve leden en emeritusleden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid, en te allen tijde door deze laatste afzetbaar. Zij komt bij elkaar ofwel na oproeping van haar voorzitter ofwel op eigen initiatief.

Zij is belast met het geven van een advies bij elke aanvraag tot toetreding. Dit advies is raadgevend. Dit advies wordt bij gewone brief ter kennis gebracht van de kandidaat en van de raad van bestuur.

De aanvaardingscommissie is eveneens bevoegd om de aanvragen tot uitsluiting van leden, afkomstig van de raad van bestuur, te onderzoeken en een advies te geven over deze aanvragen. Dit advies is raadgevend. Dit advies wordt, bij gewone brief ter kennis gebracht van het lid, waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, en van de raad van bestuur.

 

TITEL VII: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 40 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

ARTIKEL 41 - ONTVANGSTEN

De ontvangsten van de vereniging bestaan meer bepaald uit:

 • de bijdragen die worden overgemaakt door de effectieve leden, emeritusleden, de gecoöpteerde leden, de stagedoende leden, de corresponderende leden en de sympathiserende leden;
 • de subsidies, giften en schenkingen die zij kan ontvangen;
 • uit alle andere ontvangsten die door haar kunnen verworven worden;
 • uit alle activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 42 - ONTBINDING

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de effectieve leden, emeritusleden en stagedoende leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling. De algemene vergadering zal beslissen over de exacte bestemming van de activa.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 43 – NIET VOORZIEN IN DE STATUTEN

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

 

TITEL IX: REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

ARTIKEL 44 – REGLEMENT

De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op. Dit huishoudelijk reglement van inwendige orde wordt aan de algemene vergadering voorgelegd. Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de verschillende, niet in de onderhavige statuten voorziene punten te preciseren, met name deze betreffende de interne organisatie van de vzw de deontologie van de deskundige en de beroepsmogelijkheden bij een ontslag van een lid.