Het NCDAB vzw groepeert en vertegenwoordigt architecten die door de rechtbank aangesteld worden als deskundige en ook optreden als privaat expert. De VZW vertegenwoordigt ook deskundigen die geen architect zijn en coöpteert hen als vakdeskundigen.

Door het opstellen en verspreiden van dit jaarboek, tracht het NCDAB vzw haar leden te promoten die de deontologische regels naleven en zich op regelmatige basis bijscholen zowel op juridisch als technisch vlak (vet gedrukt in de lijsten).

Onze ledenlijsten zijn online consulteerbaar en alle voorzitters van Rechtbanken ontvangen dit boek. Plus is het nationaal register van gerechtelijk deskundigen gestart, het welke u kan terugvinden op de site van FEBEX.

Alle kandidaat-leden die willen toetreden tot de categorie gerechtelijk deskundige of gecoöpteerd vakdeskundige, worden door onze aanvaardingscommissie zorgvuldig gescreend naar kennis en ervaring.

Een bijkomende toetredingsvereiste is de te volgen cursus “De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek”. Dit is een driedaagse cursus die de geactualiseerde wetgeving over de theorie en de praktijk van het deskundige onderzoek behandelt.

Er worden colloquia en rondetafelgesprekken georganiseerd om specifieke probleemstellingen uit de praktijkervaring toe te lichten en procesmatig in detail te bespreken.

De ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving en de gebruiken zal, voor zover als mogelijk, via de overkoepelende federatie van Belgische experten (FEBEX) constructief worden bijgestuurd en dit in nauwe samenspraak met onze leden.

Regelmatig worden op colloquia en via onze nieuwsbrieven vragen rondgestuurd over ervaringen met de wetgeving en de praktijk als architect-expert.

Eenieder met een vraag of probleem over het deskundigenonderzoek in het algemeen (leden, maar eveneens niet-leden), kan steeds beroep doen op onze kennis en ervaring.

Men kan zich steeds wenden tot ons secretariaat (dat een permanentie garandeert gedurende 3 dagen per week), waar ons administratief team u vooreerst zal te woord staan. Indien nodig wordt uw vraag doorgestuurd naar het volledige team dat instaat voor het dagelijks bestuur van het NCDAB vzw.

André Bauwens, ondervoorzitter,
Lid raad van bestuur van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten België vzw