Nationaal Register Gerechtsdeskundigen

30/11/2023

Op 26 juni 2019 vond de inleidende vergadering van de commissieleden plaats. Onze voorzitter en ondervoorzitter maken deel uit van deze commissies.

Het algemene principe is dat enkel deskundigen ingeschreven op het register de titel van gerechtsdeskundige zullen mogen dragen en enkel zij die ingeschreven zijn op het register zullen mogen aangeduid worden door de gerechtelijke overheden. De inschrijving geldt voor zes jaar en is hernieuwbaar.

De overgangsperiode van het voorlopig register eindigt op 30 november 2021. Daarna treedt het definitief register in werking dat openbaar te raadplegen zal zijn. De voorlopig ingeschrevenen mochten dan ook hun eed afleggen, waarna zij hun erkenning reeds genieten tot 30/11/2021.

Tot dan kunnen deskundigen, die vóór 1 december 2016 gerechtelijke opdrachten kregen, zich nog steeds inschrijven op dit voorlopig register, dat momenteel zo’n 1734 deskundigen telt, over alle vakgebieden.

Voor de inschrijving in het definitief register zijn er enkele belangrijke wijzigingen. Enerzijds is er de toevoeging van een nieuw hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek (boek V, art. 555/6 tot 555/16) en anderzijds zijn er versoepelende maatregelen (geldig vanaf 1 juli 2019) met onder andere nieuwe vrijstellingen aangaande de beroepsbekwaamheid en/of de te volgen juridische opleiding voor deskundigen die of BELAC-certificeerd zijn , of aantonen dat zij vóór 1 december 2016 gedurende een ononderbroken periode van 15 jaar (01/12/2001) hun activiteit hebben uitgeoefend en zich gedurende die periode voldoende hebben bijgeschoold (art. 555/13). Deze deskundigen hoeven de verplichte opleidingscursus niet te volgen, noch examen af te leggen.

Zoals bij Ministerieel Besluit bekrachtigd zal de aanvaardingscommissie gemotiveerd advies geven op de aanvragen tot inschrijving op het definitief register. Zij zal ook toezien op de naleving van de deontologische code en de kwaliteit van de uitvoering der expertises.

Momenteel is nog in uitvoering: het opstellen van een huishoudelijk reglement van de aanvaardingscommissie, het Ministerieel Besluit voor de legitimatiekaart, het Ministerieel Besluit voor de publicatie van het register en het Ministerieel Besluit voor de anonymisering.

De Dienst van het Nationaal Register zal de deskundigen informeren over de regels en voorwaarden van inschrijving en helpt bij de procedure van registratie in de database
(info: “NRGD-RNEJ@just.fgov.be”).

Zij behandelt de voorlopige registratieaanvragen en de dossiers van de vrijstellingsaanvragen. Zij bereidt de dossiers voor die ter advies voorgelegd moeten worden aan de commissie en verzorgt het secretariaat.

Zij ontvangt en analyseert ook de klachten en voert de beslissingen van de Minister uit.

De aanvaardingscommissie is samengesteld uit een Nederlandstalige kamer die de in het Nederlands ingediende dossiers zal onderzoeken en een Franstalige kamer die de in het Frans of het Duits ingediende dossiers zal behandelen.

De commissies omvatten: 4 permanente leden (aangeduid voor een periode van 5 jaar), 2 magistraten (of ere-magistraten), een griffier (of een ere-griffier) of secretaris van het parket, een ambtenaar die de dienst van het Nationaal Register vertegenwoordigt?en één niet-permanent lid dat aangeduid wordt door de voorzitter van de betrokken kamer (voor een periode van 6 jaar).

De lijst van de niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register, kan u terugvinden in het Ministerieel Besluit van 5 mei 2019, gepubliceerd op 23 mei 2019 : https://www.etaamb.be/nl/ministerieel-besluit-van-05-mei-2019_n2019012481.html

De opleiding was bijzonder boeiend door de vele colleges die werden gegeven door experts uit het vakgebied, zoals rechters, juristen en advocaten. De praktijkvoorbeelden die werden behandeld, zorgden voor een waardevolle mix van inzichten. Ik kijk er enthousiast naar uit om lid te worden en mijn kennis en netwerk verder te ontwikkelen!

Sylvie Beerten
Arch. Bureau Sylvie Beerten