Over het NCDAB

NCDAB: een netwerk van gerechtsdeskundigen, gesteund door kennis en kwalificatie.

Over het NCDAB

Het NCDAB, of Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België, organiseert opleidingen betreffende de praktijk van het privé en gerechtelijk deskundigenonderzoek.

We staan onder andere in voor:

Vertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van onze leden bij de Hoven en Rechtbanken, en onze medewerking aan het nationaal register van deskundigen. (WET van 10 april 2014, gewijzigd dd. 19/04/2017 & 19/06/2019)
Kwalificatie: het waarborgen van gekwalificeerde deskundigen die de deontologische regels, vastgelegd bij Koninklijk Besluit 18 april 2017, kennen en naleven.
Opleiding: juridische opleiding van kandidaat Gerechtelijk Deskundigen, noodzakelijk voor hun inschrijving op het nationaal register (Koninklijk Besluit van 30 maart 2018) en hun effectief lidmaatschap bij onze vereniging.
Nascholing: onderhoud en bijscholing van de technische en juridische kennis van onze leden, met algemeen aanvaard puntensysteem
Medewerking: meewerken aan de ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving of het NATIONAAL REGISTER van DESKUNDIGEN en het bijsturen van de gebruiken, o.a. door participatie in de Federale Aanvaardingscommissie voor de afdeling bouw.
Informatie: het informeren van particulieren, ondernemingen en instituten over de mogelijkheden zich te beroepen op deskundigen.
Nationaal overleg: enerzijds werken we samen met onze Franstalige collega’s van het CEAB, waarbij we regelmatig overleggen over de nationale materies en gemeenschappelijke posten als opleiding, lidgelden, …

Woord van de voorzitter

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België (NCDAB) vzw groepeert en vertegenwoordigt de architecten die als expert optreden hetzij door de rechtbank aangesteld als gerechtsdeskundige hetzij optredend als privaat expert. De vzw vertegenwoordigt eveneens de deskundigen die geen architect zijn maar wel als gerechtsdeskundige aangesteld worden in een bouwgerelateerde materie en zo kunnen optreden als vakdeskundigen (sapiteurs).

Door het opstellen en verspreiden van de lijsten van haar leden-deskundigen, tracht NCDAB vzw haar leden en hun expertise in de verf te zetten. Deze lijst is toegankelijk voor raadpleging online en wordt bovendien gedeeld met de voorzitters van de rechtbanken.

Toetreding tot onze vereniging gaat gepaard met een grondige evaluatie van deontologie, kennis en ervaring door onze aanvaardingscommissie. Een bijkomende toetredingsvereiste is het volgen van de cursus “Praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek”. Dit is een vierdaagse cursus die de geactualiseerde wetgeving over de theorie en de praktijk van het deskundigenonderzoek behandelt. Onze cursus van het NCDAB is door de FOD Justitie erkend als juridische opleiding om op het Register van Gerechtsdeskundigen opgenomen te kunnen worden.

Permanente vorming is een pijler waarop onze organisatie steunt; onze leden verbinden zich tot regelmatige bijscholing op juridisch en technisch gebied. Door middel van colloquia en rondetafelgesprekken stimuleren we de uitwisseling van ervaringen en bieden we een platform voor diepgaande analyse van specifieke case studies.

De ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving en de gebruiken zal, via de overkoepelende federatie van Belgische experten (FEBEX), constructief worden bijgestuurd en dit in nauwe samenspraak met onze leden.

Eenieder met een vraag of probleem over het deskundigenonderzoek in het algemeen (leden, maar eveneens niet-leden), kan steeds een beroep doen op onze kennis en ervaring. Men kan zich steeds wenden tot ons secretariaat (dat een permanentie garandeert gedurende 3 dagen per week), waar ons administratief team je vooreerst zal te woord staan. Indien nodig wordt jouw vraag doorgestuurd naar het volledige team dat instaat voor het dagelijks bestuur van het NCDAB vzw.

Joost Beke
Voorzitter van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten België vzw

Activiteiten van het NCDAB

Het belangrijkste doel van het NCDAB is onze leden, die speciaal zijn opgeleid tot gerechtsdeskundige, aanstellen bij alle hoven en rechtbanken van België.

Dit doel is bereikt.

Na ruim dertig jaar en nu het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen bestaat, is ons beroep eindelijk erkend. Dat register is een bron van deskundigen die rechtbanken kunnen aanstellen voor gerechtelijke opdrachten. Alle geregistreerde leden volgden een cursus en permanente opleiding die een waarborg biedt voor hun beroepsethiek en competentie.

Hoe bereikt het NCDAB deze doelstellingen?

Inrichting colloquia en rondetafelgesprekken

Op deze bijeenkomsten, te zien als bijscholing, worden onderwerpen behandeld in verband met nieuwe technieken die zich aandienen en wetgeving die evolueert.

Inrichting cursus

Het NCDAB richt een cursus in die de inschrijving in het Nationaal Register voor deskundigen mogelijk maakt. Het handboek “Juridische opleiding gerechtsdeskundigen” wordt hiertoe door het NCDAB uitgegeven.

Uitwerking groepsverzekeringscontract met de verzekeringsmaatschappij AR-CO

Onze leden genieten het voorrecht een gemeenschappelijke polis BA-expertise te onderschrijven tegen betaling van een forfaitaire premie. Voor de meeste deskundigen is dit een zeer voordelige formule.

Het NCDAB is stichtend lid van FEBEX

Dit beroepsorgaan, dat de meeste deskundigenverenigingen in België groepeert, bevordert het beroepsoverleg en komt tussen bij hervormingen van het gerechtelijk wetboek.

Historiek van het NCDAB

De geschiedenis van het NCDAB gaat terug naar de jaren ’60, waarin de Orde van Architecten werd opgericht. Tientallen jaren later zijn we een gevestigde waarde in de gerechtelijke wereld.

Raad van bestuur

De sterkte van het NCDAB schuilt in onze experts, die zich dagelijks vol toewijding inzetten voor het gerechtelijk deskundigenonderzoek in België. Maak kennis met de drijvende krachten achter onze raad van bestuur.

Joost Beke
Voorzitter

Actief sinds 1996

Dominique Versluys
Ondervoorzitter

Actief sinds 1996

Kathy Vanhulle
Secretaris

Actief sinds 2013

Egied Vandezande
Penningmeester

Actief sinds 1985

Sylvie Beerten
Bestuurslid

Actief sinds 1992

Kris Minnen
Bestuurslid
Yoshi Craeye
Bestuurslid

Actief sinds 2019

Peter Goyens
Bestuurslid & Voorzitter aanvaardingscommissie
Vincent Crolla
Bestuurslid & Lid aanvaardingscommissie

Actief sinds 1987

André Bauwens
Bestuurslid & Lid aanvaardingscommissie
Luc Rimanque NCDAB
Luc Rimanque
Bestuurslid & Lid aanvaardingscommissie

Actief sinds 1982

Willy Vander Laenen
Bestuurslid & Lid aanvaardingscommissie

Actief sinds 1984

Onze deontologische regels

Deontologie is een ethische benadering die de nadruk legt op de plichten en regels die ons gedrag moeten leiden. In deze inleiding duiken we dieper in op de principes achter deontologie en hoe ze ons kunnen helpen bij het nemen van ethische beslissingen in diverse situaties.

Akte coördinatie statuten

De algemene vergadering van 25 januari 2019, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten wijzigingen aan de statuten door te voeren. Lees verder voor de nieuwe gecoördineerde tekst van statuten.

Nascholing en Permanente Vorming

Gelet op het belang dat rechtbanken en opdrachtgevers hechten aan de kennis en de kunde van deskundigen hebben wij een puntensysteem opgesteld. Aan de hand van dat systeem kunnen we de graad van nascholing en vorming van onze leden opvolgen.

Juridische opleiding gerechtsdeskundige voorjaar 2024

Start vandaag jouw carrière als gerechtsdeskundige. Ongeacht jouw professionele achtergrond, onze experten staan je elke stap bij. Zowel tijdens de cursus als na aanvaarding van jouw lidmaatschap staan ze voor jou klaar. Zo kan je altijd rekenen op vakkundige expertise.

Docent Joost Beke

Vak: ‘Het profiel van de deskundige’

Docent Yoshi Craeye

Vak: Aanstelling & aanvaarding opdracht

Docent Johan Boon

Vak: Plaats Desk-onderzoek in burg proces. (Alg principes burg procesrecht)

Docent André Bauwens

Vak: Evaluatie en Q&A

Cursisten juridische opleiding gerechtsdeskundige
Docent Dominique Versluys

Vak: 1e opdracht: uitnodiging aanvangsvergadering in samenwerking met Kris Minnen

Docent Tom Van Stiphout

Vak: Gerechtelijke organisatie

Docent Steven Daelman

Vak: Verzekering van de deskundige

Docent Robert Delathouwer

Vak: Aanvangsvergadering & verloop deskundigenonderzoek

Docent Sammy Bouzoumita

Vak: Alg principes strafprocesrecht

Lid worden van NCDAB?

Word lid van het NCDAB en laat je als gerechtsdeskundige ondersteunen. Je profiteert mee van onze steun en ons netwerk, kan tal van cursussen en bijscholingen volgen en ontvangt kortingen op onze activiteiten. Laat je door ons ondersteunen en maak deel uit van het grootste netwerk deskundigen.